ثبت نام دوره فارغ التحصیل غیر حضوری

تعریف دوره های غیر حضوری: بصورت تماس تلفنی یا تماس تصویری و گرفتن برنامه از مشاور. فارغ التحصیلان تلاش و…
20,000,000 ریال

ثبت نام دوره یازدهم غیرحضوری

تعریف دوره های غیر حضوری: بصورت تماس تلفنی یا تماس تصویری و گرفتن برنامه از مشاور. یازدهم به طور کلی…
16,000,000 ریال

ثبت نام دوره نهم غیر حضوری

تعریف دوره های غیر حضوری: بصورت تماس تلفنی یا تماس تصویری و گرفتن برنامه از مشاور. اهمیت کلاس نهم در…
12,000,000 ریال

ثبت نام دوره فارغ التحصیل نیمه حضوری

تعریف دوره های نیمه حضوری: هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه…
20,000,000 ریال

ثبت نام دوره یازدهم نیمه حضوری

تعریف دوره های نیمه حضوری: هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه…
16,000,000 ریال

ثبت نام دوره نهم نیمه حضوری

تعریف دوره های نیمه حضوری: هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه…
12,000,000 ریال

ثبت نام دوره فارغ التحصیل حضوری

تعریف دوره های حضوری: هفته ای یک مرتبه به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه از مشاور. فارغ…
25,000,000 ریال